Žilinská univerzita

 Úvodná stránka
 Oblasti 6RP
 Dokumenty
 Typy projektov - vzory
 Výzvy
 Ako na to
 Linky
 NCP AEROSPACE


Hlavné ciele 6.RP

Rámcový program je hlavným finančným nástrojom Európskej únie pre podporu výskumu a vývoja v rámci európskej spolupráce. V poradí už šiesty rámcový program EU bol prijatý radou EK a Európskym parlamentom 3.júna 2002. Plánovaný rozpočet na štvorročné obdobie bol zaokrúhlený na 17,5 miliárd EUR, čo je o 17% viac ako rámcový program z minulého obdobia. Táto suma predstavuje 3,9% z celkového rozpočtu únie.

V porovnaní s doterajšími rámcovými programami, ktoré boli do značnej miery zamerané na podporu spolupráce medzi krajinami EU a asociovanými krajinami, bude hlavným poslaním 6.RP prispieť ku realizácii európskeho výskumného priestoru (ERA).

Niektoré ciele ERA:
 1. súdržnejšia realizácia národných a európskych výskumných aktivít
 2. vytvorenie siete existujúcich centier excelentnosti v Európe
 3. lepšie využívanie nástrojov a zdrojov na podporu výskumu a inovácií
 4. spoločný prístup Európy k potrebám a spôsobom financovania veľkých výskumných zariadení v Európe
 5. zriadenie spoločného systému vedeckých a technických referencií pre realizáciu európskej politiky
 6. početnejšie a mobilnejšie ľudské zdroje
 7. účinnejší prenos poznatkov, ktoré sú produktom najlepších skúseností medzinárodného výskumného úsilia
Integrovaním a koordinovaním doposiaľ značne rozptýlených výskumných a vývojových aktivít v Európe sa vytvoria predpoklady pre úspešnú transformáciu Európy smerom k dynamickej a vysoko konkurencieschopnej ekonómii na úrovni USA či Japonska, čo v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu životného štandardu obyvateľov Európy.

Zámery 6. RP
 1. integrovať výskum vo vybraných tematických prioritách, v ktorých by Európa mala dosiahnuť vysokú pridanú hodnotu
 2. podporiť inovácie a modernizáciu
 3. vytvoriť nástroje, ktoré povedú k silnejšiemu prepojeniu národných, regionálnych a ďalších európskych aktivít s vysokou efektivitou riešenia výskumných problémov
 4. sústrediť pozornosť na väčšie projekty
 5. umožniť také štrukturovanie výskumu, ktoré zaistí Európe významnú pozíciu v rozvíjaní ľudských zdrojov a v medzinárodnej spolupráci vo vede a výskume
Obsahová stránka 6.RP

Odnímajúc program EURATOM (nukleárny výskum), pre ktorý je vyhradených 1,23 mld Eur, budú aktivity 6.RP členené do nasledujúcich troch základných skupín:

I. Integrovaný výskum………………………………………. 13 345 mil. Eur
II. Štrukturovanie Európskeho výskumného priestoru…….. 2 605 mil. Eur
III. Posilnenie základov Európskeho výskumného priestoru…. 320 mil. Eur


Celkom 6. RP……………………………………………. 16 270 mil. Eur

I. Integrovaný výskum - prioritné tematické oblasti výskumu

1. Veda o živote, genomika a medicínska biotechnológia (2 225 mil. EUR)
 1. pokročilá genomika (napr. proteionická, štrukturálna genomika, bioinformatika) a jej aplikácie pre zdravie (vývoj nových diagnostických a liečebných nástrojov)
 2. aplikácia genomiky v boji proti rakovine, degeneratívnym chorobám nervového systému, kardiovaskulárnym chorobám a výnimočným ochoreniam
2. Technológie informačnej spoločnosti (3 625 mil. EUR)
 1. integrovaný výskum v oblastiach e-obchodu alebo obchodu cez telekomunikačné siete a oblastiach uľahčujúcich život občanovi v informačnej spoločnosti (oblasť zdravia, dopravy, turizmu, kultúrneho dedičstva, životného prostredia, GRID systémy, atď.)
 2. výpočtové systémy a komunikačné infraštruktúry (optické siete, technika kódovania, software)
 3. súčasti a zariadenia pre spracovávanie informácií (mikro- a optoelektronika, fotonické súčiastky, kvantové a nanotechnologické zariadenia, mikrosystémy)
 4. rozhrania a technológie prístupu ku vedomostiam (nástroje pre spracovávanie informácií, sémantické technológie, technológie pre viacjazyčné spracovanie informácií)
3. Nanotechnológie, nové výrobné procesy a materiály (1 300 mil. EUR)
 1. nanotechnológie a nanovedy (medzioborový výskum nanotechnológií, inžinierske technológie v nanometrovej mierke pre výrobu materiálov a súčastiek, aplikácie nanotechnológií v oblasti zdravia, chemie, energetike, ochrane životného prostredia, elektroniky
 2. multifunkčné materiály (rozvoj inteligentných materiálov s vysokou pridanou hodnotou v oboroch dopravy, energetike, biomedecíne)
 3. nové procesy a zariadenia (systémový prístup pri zaobchádzaní s odpadkami a zvládnutie rizík, rozvoj systémov optimalizujúcich životnosť systémov, výrobkov a služieb)
4. Letectvo a kozmický výskum (1 075 mil. EUR)

Letectvo
 1. posilnenie konkurencieschopnosti na medzinárodnom trhu (stroje vrátane vrtuľníkov,
 2. regionálnych lietadiel, motorov a vybavenie)
 3. zníženie škodlivosti a záťaže pre životné prostredie (emisie CO2, NOx, hluk)
 4. zvýšenie kapacity a bezpečnosti leteckej dopravy
Vesmírne technológie
 1. projekt GALILEO v oblasti satelitnej navigácie
 2. koncept GMES pre ochranu životného prostredia a bezbečnosť
 3. integrácia vesmírnych a pozemných zložiek komunikácie
5. Kvalita a nezávadnosť potravín (685 mil. EUR)
 1. metódy analýzy a detekcie chemického znečistenia a znečistenia patogénnymi organizmami (vírusy, baktérie, parazity, priony)
 2. bezpečnejšie výrobné postupy
 3. epidemiológia, choroby spojené s výživou a genetickou precitlivelosťou
 4. vplyv výživy na zdravie
6. Udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy (2 120 mil. EUR)

Energetické systémy
 1. obnoviteľné zdroje enrgií a zdrojov surovín, čistá energia, šetrenie s energiou
 2. alternatívne palivá
 3. nové koncepcie fotovoltaických solár. technol. a pokrokové použitie biomasy
 4. technológie vodíka
 5. palivové články pre stacionárne aplikácie a aplikácie v doprave
Pozemná doprava
 1. vývoj nových technológií pre všetky druhy pozemnej dopravy s ohľadom na životné prostredie
 2. pokrokový dizajn
 3. bezpečnejšia, efektívnejšia a konkurencieschopnejšia pozemná doprava
 4. prepojenie módov dopravy
Globálne zmeny a ekosystémy
 1. vplyv a mechanizmy emisií CO2 na klímu a zásoby uhlíka (oceány, lesy)
 2. vodný cyklus
 3. biodiverzita
 4. mechanizmy vzniku púští a prírodných katastróf, spojených so zmenami klímy
7. Občania a verejná správa v európskej vedomostnej spoločnosti (225 mil. EUR)

Ide o spracovanie množstva informácií a vedomostí a porozumenia postupov v tejto oblasti. Kritériami má byť vzťah občanov k inštitúciám v komplexnom politickom a rozhodovacom prostredí a narastajúca úloha občianskej spoločnosti v politických vzťahoch.

II. Štrukturovanie Európskeho výskumného priestoru
 1. Výskum a inovácie – podpora inováciám, stimulácia využitia výsledkov výskumu, transfér technológií, pomoc začínajúcim podnikom v oblasti inovácií
 2. Ľudské zdroje a mobilita – podpora univerzitám, centrám výskumu a podnikom (MSP) aby mohli prijímať vedcov zvonku, zakladať siete za účelom trénovania, ponúkať individuálne štipendiá mladým vedcom, zakladať špičkové výskumné tímy v prestížnych oboroch. Patrí sem aj udeľovanie vysokých vedeckých cien
 3. Infraštruktúry - nadnárodný prístup k výskumným infraštruktúram, zahájenie integrovaných iniciatív, podpora rozvoja nových infraštruktúr
 4. Veda spoločnosť – rozvoj nových vzťahov a dialógu medzi vedou a spoločnosťou
III. Posilnenie základov európskeho výskumu

Aktivity pod týmto titulom majú za cieľ zlepšiť súdržnosť výskumných a inovačných politík v Európe (národných, regionálnych, transnárodných) a vzájomne ich koordinovať
 1. prístupom zdola nahor koordinovať aktivity v rôznych vedných a technologických odboroch
 2. podporiť súdržnosť politík (analýzy , štatistiky, prognózy)
Všeobecné pravidlá účasti v 6.RP?

 1. EU bude financovať len projekty, ktoré budú zahrňovať niekoľko partnerov z rôznych krajín. Pre účasť kandidátskych krajín platia tie isté pravidlá ako pre štáty členské. Keď je podmienkou účasť 3 nezávislých subjektov v projekte, z ktorých 2 musia byť buď členom EU alebo kandidátske krajiny, znamená to, že projekt, aby bol prijatý, už nemusí zahrňovať členský štát vôbec
 2. Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov sa bude riadiť podmienkami stanovenými v dokumente nazvanom „Pravidlá účasti v 6.RP“, ďalej podmienkami vyplývajúcimi z výzvy „call for proposals“ a evaluačnými kritériami.
Nástroje 6.RP Typy nástrojov:
 1. Integrované projekty
 2. Siete excelencie
 3. cieľovo orientované projekty (klasické výskumno-vývojové a demonštračné projekty)
 4. koordinačné aktivity
 5. špecifické podporné aktivity
 6. špecifické výskumné projekty pre MSP – (CRAFT a „kolektívny výskum“)
 7. Integrované aktivity pre infraštruktúry
 8. Aktivity k podpore ľudských zdrojov a mobilít
Integrované projekty

Je to nový nástroj určený k mobilizovaniu kritickej kapacity (critical mass) európskeho výskumného potenciálu okolo jasne stanoveného vedeckého a technologického cieľa v súlade s prioritami 6.RP. Výsledkom splnenia cieľa bude produkovanie nového poznania (inovácia). - výsledkom jasne zadaných úloh budú merateľné výstupy

Dĺžka trvania projektu: 3-5 let; môže byť predĺžená Účastníci

najmenej 3 nezávislé právne subjekty z 3 rôznych členských štátov EU alebo štátov asociovaných, z ktorých aspoň 2 musia byť z EU alebo kandidátskej krajiny

Aktivity
 1. výskumný a technologický vývoj a inovačné aktivity
 2. demonštračné aktivity
 3. školiace aktivity
 4. riadenie konzorcia
Financovanie: príspevok k rozpočtu (grant to the budget)

Účtovateľné náklady
 1. skutočné náklady, nutné pre projekt,určené v súlade s bežnými účtovníckymi zvyklosťami každého účastníka
 2. nebudú dopredu definované nákladové kategórie
Výpočet nákladov
 1. FC: plné priame + nepriame náklady
 2. FF: plné priame náklady + paušálna réžia (20 %)
 3. AC: dodatočné náklady + paušálna réžia (20 %) (u účastníkov bez analytického účtovníckeho systému)
Výška podpory EK

50 % pre projekty zamerané na výskumný a technologický vývoj a inovačné aktivity
35 % pre demonštračné aktivity
100 % (priamych nákladov) prie riadenie konzorcia a školiace aktivity
100 % pre účastníkov s typom účtovania AC

Podanie návrhu projektu:

na základe výzvy publikovanej v žurnáli „Official Journal of the European Communities“

Siete excelencie

Je to nástroj, ktorý má za úlohu navzájom prepájať a sústrediť špičkovú výskumnú kapacitu v Európe v oblastiach, ktoré sú dané prioritami 6.RP. Ich cieľom je predísť fragmentácii Európskeho výskumu. Bude podporená tvorba virtuálnych centier excelencie. Integrovaním kritickej výskumnej masy prispejú siete k vysokej úrovni excelentnosti v konkrétnom odbore a tým aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy. Podmienkou je, že tieto siete budú formované s perspektívou dlhodobej spolupráce a budú mať vysokú úroveň samostatnosti riadenia. - výstupom sietí má byť integrácia

Dĺžka trvania projektu: 5 alebo viacej rokov (aj po ukončení podpory EK)

Účastníci

najmenej 3 nezávislé právne subjekty z 3 rôznych členských štátov EU alebo štátov asociovaných, z ktorých aspoň 2 musia byť z EU alebo kandidátskej krajiny očakáva sa, že počet účastníkov dosiahne najmenej 6 (veľké siete môžu združovať až niekoľko stoviek výskumníkov)

Aktivity

spoločne prevádzaný výskum (dlhodobý, multidisciplinárny)
integračné aktivity
šírenie excelencie (siete, školiace aktivity)
riadenie siete

Financovanie:

príspevok k rozpočtu (grant to the budget)
pevný príspevok pre integráciu (fixed grant for integration),
ročná podpora vo forme zálohy vyplatenej závislosti na výsledkoch
maximálna podpora EK zúčastnenému tímu: do 25% celkového ročného rozpočtu tohoto tímu

Podanie návrhu projektu:

na základe výzvy publikovanej v periodiku „Official Journal of the European Communities“

Výzva „Expression of Interest“

- vyhlásená v marci 2002

Komisia publikovala výzvu z dôvodu zistenia verejnej mienky vedeckej komunity a priemyslu na zavedenie nových nástrojov 6.RP a pre získanie prehľadu o navrhovaných témach vhodných pre riešenie v rámci tvoriacich sa konzorcií. Návrhy projektov mali slúžiť ako námety pre pripravované pracovné programy pre tematické priority 6.RP.

Po zhodnotení výzvy možno konštatovať že množstvo námetov bolo naozaj využitých predpokladaným spôsobom. Výsledkom bude že sa tieto návrhy objavia v prvých výzvach plánovaných na rok 2002 a 2003.

Výsledky výzvy boli zverejnené na stránkach informačnej služby EK – CORDIS. EK vybrala vyše 12 500 návrhov a umiestnila ich do databázy, v ktorej je možné vyhľadávať podľa rôznych kľúčov, najčastejšie však podľa zvolených oblastí, ktoré sú rozčlenené podľa jednotlivých tematických priorít. Pre pracoviská Žilinskej univerzity je databáza užitočným nástrojom pre vyhľadávanie informácií o konzorciách a pre možnosť nadviazania kontaktov s príslušnými odbornými pracoviskami v hľadanej oblasti.

http://eoi.cordis.lu/serach_form.cfm

Účasť MSP v 6.RP

15% z rozpočtu 6.RP je venovaných zapojeniu sa malých a stredných podnikov do výskumných, vývojových, demonštračných a podporných aktivít 6.RP. O tieto finančné prostriedky sa môžu výskumné pracoviská, ale aj podnikateľské subjekty uchádzať prostredníctvom projektov, ktorých výstupom budú nové poznatky, výrobky, procesy alebo služby. Tieto majú byť základom inovácií výroby v prvom rade u MSP, ktoré nemajú svoj vlastný výskumný potenciál. MSP by mali plniť úlohu výrobcu nových produktov, alebo pôsobiť ako koncový užívateľ výsledkov výskumu.

Existujú 2 základné možnosti zapojenia sa MSP do 6.RP. Prvá je v rámci integrácie európskeho výskumu v siedmych prioritných oblastiach, druhá je v rámci horizontálnych výskumných aktivít, prostredníctvom kooperatívneho (CRAFT), alebo skupinového výskumu ako aj špecifických podporných akcií pre MSP.

Kooperujúce projekty CRAFT

Projekty CRAFT ( Cooperative Research Action for Technology) sú určené pre MSP, ktoré majú záujem inovovať svoju výrobu, ale nemajú adekvátne výskumné a vývojové kapacity. Projekty sa môžu týkať akejkoľvek odbornej oblasti, či technickej problematiky, ktorá je spoločná pre najmenej tri MSP v najmenej dvoch členských alebo asociovaných krajinách. Tieto MSP sa stanú navrhovateľmi projektu. Vlastný technický problém riešia najmenej dve výskumné organizácie v dvoch členských alebo asociovaných krajinách. Výsledky riešenia sa stávajú výlučne vlastníctvom troch MSP. Projekty by mali byť skôr krátkodobé v trvaní 1 – 2 roky. Všetci účastníci riešenia projektu sa stávajú členmi konzorcia, pričom koordinátorom môže byť ktorýkoľvek z navrhovateľov (MSP), alebo z riešiteľov. Po jednaní s EK a uzatvorení zmluvy, koordinátor dostane od EK finančný príspevok vo forme grantu. Výška tohto grantu bude závisieť od výšky potrebných nákladov na riešenie, od finančného modelu každého účastníka a miery podpory EK pre každý typ predpokladanej činnosti. V hrubom priblížení to znamená úhradu nákladov pre SME vo výške 50%, pre riešiteľov vo výške 100%. Po stanovení výšky príspevku od EK, koordinátor uzatvorí zmluvu so všetkými členmi konzorcia. Cena riešenia projektu by sa mala pohybovať v rozmedzí 0,2 – 2 mil EUR.

Projekty skupinového výskumu

Tento typ špecifických projektov je opäť zameraný pre zlepšenie konkurencie schopnosti väčšej skupiny MSP. Rozdiel je v tom že MSP zastupuje príslušná priemyselná asociácia, alebo iné združenie, či zväz.

Výskum by sa mal zamerať na:
 1. prednormatívnu problematiku (zabezpečujúci zavedenie európskych noriem)
 2. technologické problémy spojené s rozvojom a uplatnením príslušnej legislatívy (zdravie, bezpečnosť, životné prostredie)
 3. výskum zlepšujúci technologickú základňu priemyselného sektoru
 4. rozvoj technických nástrojov, napr. pre diagnostiku
 5. tie technické problémy, ktoré nie je možné riešiť v rámci projektov CRAFT
Projekt Skupinového výskumu môžu predložiť dva nezávislé priemyselné zväzy v dvoch rôznych členských alebo asociovaných krajinách, alebo jedna európska priemyselná asociácia, ktorá združuje najmenej dve členské alebo asociované krajiny. Riešiteľské organizácie (univerzity, výskumné, vedecké organizácie) musia byť najmenej dve, pôsobiace v dvoch rôznych krajinách.

Jeden z účastníkov konzorcia sa stane koordinátorom. Koordinátor navrhne výšku grantu, ako príspevku EK na riešenie projektu. Výška grantu sa dohodne s EK podľa obdobných zásad, ako sú uvedené u projektov CRAFT. Typická cena projektu by sa mala pohybovať medzi 2 – 5 mil EUR. Výška podpory zo strany EK by mala byť nasledovná: 50% pre výskum a inovačné aktivity, 100% pre riadenie konzorcia, 100% pre školenie.

Skupinový projekt sa môže predložiť v dvoch krokoch. V prvom kroku by sa definovali základnné aspekty návrhu projektu, druhý krok by malo byť vypracovanie kompletného projektu. Obe časti predloženého návrhu vyhodnotí skupina expertov EK.

Popri výskumných a vývojových aktivitách je v rámci tohto typu projektu tiež možné činnosť zamerať na inovačné aktivity MSP a vypracovať napr. socio-ekonomicú štúdiu, organizovať školenie alebo seminár, vydať publikáciu atď.

 
  (c) Copyright 2008 ÚIKT ŽU