ÚSTAV  DOPRAVY 

ŽILINSKEJ UNIVERZITY

V ŽILINE

Centrum excelencie

Profil Ústavu dopravy

64 podprojektov v súčasnosti najrozsiahlejšieho a najvýznamnejšieho projektu podpory Centra excelencie zo strany Európskej komisie si kladie za cieľ podporu aproximácie dopravnej sústavy a dopravného výskumu na Slovensku s Európskou úniou. Zameriavajú sa na široké spektrum všetkých odborov dopravného výskumu prebiehajúceho na pracoviskách ústavu, popísaných bližšie v popise štruktúry Ústavu

V asociovaných krajinách k EÚ často nezostáva dostatok finančných prostriedkov na financovanie výskumu.  Pomoc Európskej komisie preto predstavuje jedinečnú príležitosť a podporu  pre vytváranie sietí výskumných inštitúcií, podporu kontaktov s inými európskymi výskumnými centrami  a odpovedajúcimi sektormi priemyslu. Bez takýchto kontaktov a vedomostí, bez prenosu know-how, by aproximácia dopravy a harmonizácia štandardov s EÚ v tejto oblasti nebola možná. 

Súčasťou projektu je podpora stáží pracovníkov Ústavu v EÚ, organizácia medzinárodných konferencií, seminárov a sympózií, ako aj výmeny vedeckých a výskumných pracovníkov. Ďalšie podprojekty si kladú za cieľ vytváranie inštitucionálnych sietí v špecializovaných odvetviach dopravného výskumu. ĎFalšími typmi podporovaných aktivít sú organizácia okrúhlych diskusných stretnutí za účasti vrcholových vedeckých pracovníkov a pracovníkov z praxe z domova i zo zahraničia .

Celkovým cieľom projektu je vybudovanie Ústavu ako skutočného Centra excelencie v oblasti dopravného výskumu v rámci Slovenska a Európy, vylepšenie existujúcich a naviazanie nových medzinárodných kontaktov v tejto oblasti  

Podrobnejší popis

Štruktúra ústavu
Galéria
Administratíva ústavu
Kontaktná osoba
Súčasné projekty
Príklad úspešného projektu
Sociálno-ekonomic aspekty
Význam pre región, 
   spolupráca s priemyslom
Medzinárodná spoluráca
Projekt CETRA : 
   Približovanie dopravnej sústavy k EÚ

Komentáre, poznámky: fabi@frdsa.fri.utc.sk
Úprava:  24.1.2001