Medzinárodné vzťahy

v oblasti medzinárodných vzťahov Žilinskej univerzity vyvíja a koordinuje aktivity:
koncepčné práce na úseku zahraničných vzťahov
príprava zmlúv so zahraničnými univerzitami a VŠ
agenda programu LLP ERASMUS
poradenstvo pre študentov a pracovníkov ŽU o zahraničných štipendiách a o vzdelávacích európskych programoch
agenda vysielania pracovníkov na ZPC
agenda prijímania zahraničných hostí a študentov (v rámci programu LLP ERASMUS a bilaterálnych zmlúv ŽU)